บริการของเรา

ELECTRONIC WASTE

รื้อถอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแปรสภาพอย่างถูกวิธี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

SOLAR CELL

ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC WASTE

รื้อถอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแปรสภาพอย่างถูกวิธี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. LEAD-ACID BATTERY (TELCO) RECYCLING

  รีไซเคิลขยะอิเล็คทรอนิกส์
  การจัดการขยะพิษโดยมีใบอนุญาตจากภาครัฐ
  จัดระเบียบการขนส่งและจัดเก็บขยะพิษ

2. AUCTION OF SCRAP EQUIPMENT

  เข้าร่วมประมูลขยะอิเล็คทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ
  ทำรายงานสรุปการจัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ใบอนุญาตบังคับใช้

SOLAR CELL

ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

1. HYBRID SOLUTION FOR SITE STATION

  การสร้างระบบพลังงานทางเลือกบริสุทธ์
  ติดตั้งแผงการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานของเรา

รับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

ดูผลงานเพิ่มเติม