นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     นโยบายดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานของเราทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของพนักงานเองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

เราขอให้ทุกคนทำความเข้าใจในนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามตามมาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของเราและผู้อื่น

หากพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบาย PDPA หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามนโยบาย กรุณาติดต่อ คณะทำงานข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเทโลเนียร์

ขอบคุณที่ร่วมใจในการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเต็มที่

 

    This policy has been developed to ensure that everyone within our organization understands how personal data is collected, used, disclosed, and protected, as well as the rights of employees regarding their own personal data.

We kindly request everyone to familiarize themselves with this policy and adhere to it diligently in order to maintain the privacy and security of personal data for ourselves and others.

Should you encounter any issues or have any questions regarding the PDPA policy or its implementation, please contact [Name/Position of Responsible Person] at  PDPA policy Team.

Thank you for your cooperation in adhering to our personal data protection policy.


นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เทโลเนียร์

นโยบายปฏิบัติงานทางบัญชีที่สำคัญ Update (16-05-2024)

นโยบายสินทรัพย์ถาวร/หลักเกณฑ์การตรวจนับและทบทวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร Update (16-05-2024)

นโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจำหน่ายหนี้สูญ Update (16-05-2024)

นโยบายการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ Update (16-05-2024)

นโยบายบริหารสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี Update (16-05-2024)

นโยบายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย Update (16-05-2024)

นโยบายการเบิกจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดผังโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ Update (16-05-2024)

นโยบายการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานและการโอนย้ายพนักงาน Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดแผนอัตรากำลังคน Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง Update (16-05-2024)

นโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและรับสินค้า Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดราคางานบริการ Update (16-05-2024)

นโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้า Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดการสินค้าคงเหลือ Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติการกำหนดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการหนดโครงสร้างรหัสลูกค้า Update (16-05-2024)

ระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการกำหนดรหัสผู้ขาย Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสรุปผลต่างของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการต้นทุน Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบอัตราขั้นความสำเร็จของงานระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายโครงการ Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรสูญหาย Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับการปิดงบการเงิน Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปี Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติการติดตามลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้ Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติงานการรับวางบิล การบันทึกตั้งหนี้ และจ่ายชำระ Update (16-05-2024)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ Max-Min Update (16-05-2024)

 


นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เทคนาว

นโยบายปฏิบัติงานทางบัญชีที่สำคัญ Update (16-05-2024)

นโยบายสินทรัพย์ถาวร /หลักเกณฑ์การตรวจนับและทบทวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร Update (16-05-2024)

นโยบายสินทรัพย์ถาวรสูญหาย Update (16-05-2024)

นโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจำหน่ายหนี้สูญ Update (16-05-2024)

นโยบายการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ Update (16-05-2024)

นโยบายบริหารสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี Update (16-05-2024)

นโยบายการใช้งบประมาณประจำปี Update (16-05-2024)

นโยบายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย Update (16-05-2024)

นโยบายการเบิกจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดผังโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ Update (16-05-2024)

นโยบายการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานและการโอนย้ายพนักงาน Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดแผนอัตรากำลังคน Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง Update (16-05-2024)

นโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและรับสินค้า Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดราคางานบริการ Update (16-05-2024)

นโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้า Update (16-05-2024)

นโยบายการจัดการสินค้าคงเหลือ Update (16-05-2024)

นโยบายการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ Max-Min Update (16-05-2024)

ระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการหนดโครงสร้างรหัสลูกค้า Update (16-05-2024)

ระเบียบและหลักเกณฑ์การติดตามลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้ Update (16-05-2024)

ระเบียบการปฏิบัติงานการรับวางบิล การบันทึกการตั้งหนี้และการจ่ายชำระหนี้ Update (16-05-2024)

ระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการกำหนดรหัสผู้ขาย Update (16-05-2024)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด  Update (01/02/2024)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน Update (01/02/2024)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน Update (01/02/2024)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า ผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ให้บริการ Update (01/02/2024)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า Update (01/02/2024)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายสารสนเทศ Update (01/02/2024)

 

เอกสารแสดงความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแสดงความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Update (01/02/2024)

เอกสารแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม หรือใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Update (01/02/2024)

เอกสารแสดงความยินยอมสำหรับคู่ค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการ Update (01/02/2024)