งานติดตั้ง/อัพเกรด ตู้อุปกรณ์กำลังงานไฟฟ้า

งานติดตั้ง/อัพเกรด ตู้อุปกรณ์กำลังงานไฟฟ้ารวมถึงโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกำลังงานขนาดเล็ก (Power Cabinet with Rectifier and Battery, Small DC) เพื่อรองรับการให้บริการของอุปกรณ์สถานีฐาน