งานติดตั้ง/อัพเกรด สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ (Optimization)

งานติดตั้ง/อัพเกรด เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ(Optimization) ของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคตะวันออก