งานติดตั้ง/อัพเกรด เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากโครงข่าย 2G ไปยัง 3G และ 4G ภาคตะวันออก

งานติดตั้ง/อัพเกรด เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากโครงข่าย 2G ไปยัง 3Gและ4G ตามแผนงานของโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคตะวันออก