บริการของเรา

CELLULAR

ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

OPTICAL CABLE

ระบบงานสายใยแก้วนำแสง สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WIFI และ FTTX NETWORK

อ่านเพิ่มเติม

DATA COMMUNICATION

DATA CENTER ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย
มี CERTICATIONS การันตีจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

CELLULAR

ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์

1. CELLULAR IMPLEMENTATION

  จัดการติดตั้ง และขยาย โครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  สร้างสถานีฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยี 3G,4G และ 5G
  ขยายการครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ เพิ่มขึดความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต ให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม
  เปลี่ยนอุปกรณ์ในโครงข่ายหากมีการเปลี่ยนยี่ห้อ หรือเทคโนโลยี
  ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง และ จัดการความพร้อม สำหรับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็นกระแสตรง สำหรับสถานีฐาน

2. WIFI ACCESS POINT

  บำรุงรักษา และจัดการคุณภาพโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  การสร้างหน่วยเซลล์ความถี่เพิ่มไปในระบบโครงข่าย
  การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามการออกแบบ
  การแก้ปัญหาระบบโครงข่ายในระดับหนึ่ง และการช่วยเหลือในระดับสอง

3. NETWORK MANAGEMENT

  การสร้างระบบไวไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  สำรวจและออกแบบ โครงข่ายไวไฟบนย่านความถี่ 2.4 และ 5.0 กิกะเฮิร์ต
  ติดตั้งฮาร์ดแวร์ จัดการซอท์ฟแวร์ และทดสอบระบบ
สำหรับกรุ๊ปสวิตช์ และแอคเซสพอยต์ของโครงข่าย

4. RADIO CHANNEL PLANNING

  การวางแผนการใช้ย่านความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ออกแบบ และปรับปรุง การจัดการคุณภาพสัญญาณของโครงข่าย
  ทำรายงานคุณภาพสัญญาณให้เป็นไปตามมาตรฐานการชี้วัดคุณภาพสัญญาน
  การทดสอบระดับคุณภาพสัญญานในสิ่งแวดล้อมจริง โดยการเดินเท้าหรือการขับขี่ยานพาหนะ

OPTICAL CABLE

ระบบงานสายใยแก้วนำแสง สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WIFI และ FTTX NETWORK

1. FTTX IMPLEMENTATION

  การสร้างระบบ FTTX ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  สำรวจสถานที่ และออกแบบ การวางอุปกรณ์ในระดับ L1 และ L2 สำหรับขยายโครงข่าย FTTX
  วางแนวสายใยแก้วนำแสง ไปตามความต้องการของลูกค้า
  ติดตั้งโมเด็มสำหรับผู้ใช้บริการภายในบ้าน หรืออาคารต่างๆ

2. OUTSIDE PLANTS NETWORK

  การสร้างการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในโครงข่าย
  สำรวจและออกแบบ การสร้างเส้นทางหลักของการเชื่อมโยงในโครงข่าย
  ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
  ทำการตัดต่อโครงช่ายขณะที่ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยาย
หรือการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมโยง

3. UNDERGROUND (DUCT) NETWORK

  สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงอุปกรณ์ใต้พื้นดิน
  จัดการท่อลำเลียงสายโครงข่ายใต้พื้นดิน
  บำรุงรักษาโครงข่ายเชื่อมโยงใต้พื้นดิน

DATA COMMUNICATION

DATA CENTER ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย มี CERTICATIONS การันตีจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1. INTRANET CORPORATION

  บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ เวิร์คสเตชั่น
  สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า
  จัดการทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิผล

2. TRAIN TRACKING SYSTEM

  สนับสนุนเรื่องวิศวกรรมการสื่อสารในระบบราง (รถไฟ)
  จัดหาอุปกรณ์การสื่อสารให้กับโครงการ
  รวบรวมการสื่อสารแต่ละหน่วยในโครงการไปยังศุนย์ควบคุมส่วนกลาง

3. CLOUD SERVER HANDLING

  การจัดการ การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ
  การสร้างพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและการป้องกันความปลอดภัยในระบบ
  การสร้างระดับการเข้าถึงหรือการใช้งานให้แกสมาชิกของระบบ

ผลงานของเรา

รับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

ดูผลงานเพิ่มเติม