ผลงาน cellular

งานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ (OUTSOURCING) การทดสอบสัญญาณและการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ (DRIVE TEST, RF PLANNING AND CONFIGURATION)