เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในธุรกิจดิจิตัลโซลูชั่นแบบไร้พรมแดน
ครอบคลุมด้านโทรคมนาคม ไอโอที และไอซีที

พันธกิจ