AIS G – Safety

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา (การอบรม 6 ชั่วโมง)

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ บัตร AIS Safety passport และประกาศนียบัตร โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม

AIS E – Safety

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าของผู้รับเหมา (การอบรม 6 ชั่วโมง)

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ บัตร AIS Safety passport และประกาศนียบัตร โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม