โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอรรฆรัตน์ นิติพน

กรรมการอิสระ

นายเปรมกมล เอกทัตร

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นายสมชาย ฟักชื่น

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายปิยณัฏฐ์ ถิ่นดวงจันทร์

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นางสาวณปภัช ไชยวาทีณุภา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวณิษา ธานนทเจริญ

กรรมการ

นายเปรมกมล เอกทัตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นายสมชาย ฟักชื่น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายปิยณัฏฐ์ ถิ่นดวงจันทร์

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร /
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นางสาวณปภัช ไชยวาทีณุภา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายสุรพงษ์ เตชะเทียมจันทร์

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ

นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

นายอรรฆรัตน์ นิติพน

กรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ.เทพนม สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย ฟักชื่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเปรมกมล เอกทัตร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวณปภัช ไชยวาทีณุภา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

กรรมการบริหารความเสี่ยง